Đại học Đà Nẵng công bố Đề án áp dụng cơ chế đào tạo đặc thù năm 2018

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 28 tháng 6 năm 2018

Đại học Đà Nẵng công bố Đề án áp dụng cơ chế đào tạo đặc thu của các cơ sở giáo dục đại học thành viên:

1. Trường Đại học Bách khoa

2. Trường Đại học Kinh tế:

  a) Chuyên ngành Quản trị hệ thông thông tin

  b) Chuyên ngành Quản trị khách sạn

  c) Chuyên ngành Quản trị sự kiện

  d) Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch

  e) Chuyên ngành Tin học quản lý

  f) Chuyên ngành Thương mại điện tử

3. Trường Đại học Sư phạm

4. Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông