Đề án tuyển sinh năm 2020 của các cơ sở đào tạo thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng

Ngày đăng: Chủ nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2020

Đại học Đà Nẵng công bố Đề án tuyển sinh vào các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc năm 2020 như sau:

1. Trường Đại học Bách Khoa

2. Trường Đại học Kinh tế

3. Trường Đại học Sư phạm (cập nhật 03/9/2020); Bản giải trình đề án 

4. Trường Đại học Ngoại ngữ

5. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

6. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

7. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh

8. Khoa Y dược

9. Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông

10. Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn